Reformes del camp

Amb la finalització dels tees del forat 18 han finalitzat les reformes previstes abans dels Jocs del Mediterrani. Cal ara esperar el creixement de les zones sembrades i l’assentament dels tees nous.

En els nous forats es segueix treballant especialment amb els greens per assolir abans possible la millor uniformitat amb els greens antics.

Reformas del campo

Con la finalización de los tees del hoyo 18 han finalizado las reformas previstas antes de los Juegos del Mediterráneo. Hay ahora esperar el crecimiento de las zonas sembradas y el asentamiento de los tees nuevos.

En los nuevos hoyos se sigue trabajando especialmente con los greens para alcanzar lo antes posible la mejor uniformidad con los greens antiguos.